Prima pagină > Educație, Ortodox > Explicația celor 10 porunci

Explicația celor 10 porunci

În urma discuţiilor noastre despre Legea pe care trebuie s-o respecte tânărul din Evanghelie, ca să aibă viaţă veşnică, vin aici cu unele lămuriri.

După ce Dumnezeu i-a scos pe israeliteni din robia Egiptului, mergând ei spre Ţara Făgăduinţei, au ajuns la poalele Muntelui Sinai.

Acolo i-a oprit Dumnezeu, prin cuvântul lui Moise, şi le-a dat „tablele legii“, adică cele zece porunci sau decalogul (pe greceşte), care să le fie îndreptar pentru viaţa adevărată, curată, ce trebuie s-o ducă şi pe care porunci le ascultăm şi noi creştinii, ca fii ai lui Dumnezeu. (Exod –Ieşire – p. 20, vers. 1-17).

Să desluşim înţelesul învăţăturii fiecărei porunci.

Prima poruncă este aşa: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din casa Egiptului şi din robie. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine“.

Prin aceste cuvinte ni se aminteşte şi nouă, creştinilor, că Dumnezeu ne-a scos din casa robiei păcatului primordial ( strămoşesc) şi numai în El singur trebuie să credem. Dumnezeul cel Unul, preamărit în trei persoane. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Căruia trebuie să ne închinăm, căci nouă ne-a revelat Dumnezeu pe Sfânta Treime (Mt. 2, 16-17, Mc. 1, 10-11, Lc. 3, 27, I. 1, 22-23). Cea pe care cei Vechi, deşi o văzuseră, prin Avraam la stejarul din Mamvri, nu o înţeleseseră.

Porunca a doua: „Să nu-ţi faci ţie chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus şi din câte sunt pe pământ jos şi din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor şi nici să slujeşti lor.“

Trebuie să ştim că pe atunci, se închinau popoarele păgâne fie la zei-statui, făcute de mâinile lor, fie la animale (boi, la egipteni; gâşte, la romani ş.a.) precum şi la soare, lună, stele şi la multe creaturi din ape şi de sub pământ; pe toate de care se temeau le socoteau zeităţi.

Porunca aceasta a fost interpretată de unii ca fiind împotriva icoanelor (iconoclaştii). Dar Sfinţii Părinţi, adunaţi într-un sinod ecumenic au dovedit folosirea icoanelor ca admisă de învăţătura creştină. (Chiar prima icoană – cu figura Maicii Domnului – a fost pictată de Sfântul evanghelist Luca. Noi ne închinăm chipului, nu materialului din care este făurită icoana (lemn, metal, vopsele…). Icoana este ca o carte, căci se află, din imagini, din viaţa sfântului ce-l reprezintă. În icoane au „citit“ neştiutorii de carte din trecut. Imaginile de pe pereţii bisericilor de la Mănăstirile Voroneţ, Modoviţa, Suceviţa, Arbore, Humor ş.a. sunt considerate ca fiind cărţile sfinţilor ale strămoşilor noştri. Că trebuie să ne închinăm la icoane, este şi faptul că multe icoane sunt făcătoare de minuni, dar nu materialul face minunea, ci, pentru credinţa puternică a celui care se roagă, sfântul respectiv imploră mila Domnului, Care răspunde prin minuni. Aşa ne-a învăţat Mântuitorul, când repeta vindecaţilor: „credinţa ta te-a mântuit“.

Domnul ne dă poruncă să nu credem decât în Unul Dumnezeu. „Pe cei ce Mă urăsc – adică ateii –, cei fără Dumnezeu, îi voi pedepsi pe ei şi pe copiii lor, până la al treilea şi al patrulea neam; iar pe cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele, Mă milostivesc de ei, până la al miilea neam“, adică „în veci“ (Exod 20, 5).

Porunca a III-a: „Să nu iei numele Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel care ia în deşert numele Lui“. Deci: să nu juri strâmb, să nu fii mincinos. Mulţi jură strâmb, fie la vreun proces, fie în viaţa de toate zilele. Mereu auzim „zău“ sau „pe crucea mea…“ spus cu uşurinţă şi neadevăr. Îl iau pe Dumnezeu ca martor la minciuna lor, Îl nesocotesc pe Dumnezeu, Care este Dreptate şi Adevăr. Apoi se miră de ce l-o fi pedepsit Dumnezeu cu accidente, boli şi chiar moarte. „Să fie cuvântul vostru da, da şi nu, nu.“ ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Un adevărat creştin nu spune minciuni. Minciuna este condamnată de morala creştină. În „Faptele Apostolilor“ este un caz, când doi au jurat mincinos şi Sfântul Apostol Petru i-a făcut morţi pe amândoi (Fapte 5, 1-10).

Porunca a IV-a: „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile pe săptămână şi fă în acelea toate treburile tale. Iar ziua a şaptea este ziua Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi, nici un lucru, nici tu şi nici un om sau dobitoc al tău. Căci în şase zile a creat Dumnezeu toate câte sunt şi în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat-o şi sfinţit-o.“ Aşadar nu vei munci nici tu, nici animalele care te ajută în muncă. Şi ele au nevoie de odihnă, de timp pentru refacere.

„Căci în şase zile a făcut Dumnezeu lumea“. (Aici cuvântul „zi“ nu înseamnă o zi din vremea noastră, căci zise psalmistul: „o mie de ani, ca o zi înaintea Ta, Doamne“.) În ziua a şaptea S-a odihnit, e ziua Domnului. Deci închin-o lui Dumnezeu. Înfrăţeşte-te cu ceilalţi creştini din biserică, citeşte rugăciuni sau alte cărţi religioase, discută despre învăţătura noastră creştinortodoxă, fă milostenie, plăcută lui Dumnezeu. Respectă această zi, că este o zi sfântă. (Unii însă cred că e ziua petrecerilor, a beţiilor, a lucrărilor urâte de oameni şi de Dumnezeu Unele creştine au obiceiul de a nu lucra nimic în ziua de vineri. Ele calcă porunca Domnului de a ţine duminica. Ziua de vineri, în amintirea patimilor Domnului Iisus Hristos se „serbează“ prin post, dar nu şi prin a nu lucra.)

Porunca a V-a: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Dumnezeul tău ţi l-a dat ţie!“ Dumnezeu a ales ca cei doi părinţi să-ţi dea viaţă. Cinstindu-i pe ei, cinsteşti pe Dumnezeu Care aşa a voit. Iubindu-i şi ajutându-i pe ei, ei se roagă la Dumnezeu pentru tine, pentru ca viaţa ta să fie lungă şi cu sănătate. Dumnezeu ne făgăduieşte şi răsplată: „Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ.“ O! dar câţi copii, crescând mari, uită de părinţi. Nu-i ajută, nu-i hrănesc, nu-i cinstesc. Aceştia să nu se mire că nu le merge bine! Dumnezeu îi pedepseşte pe cei care-I calcă poruncile.

Porunca a VI-a: „Să nu ucizi“! Să nu iei viaţa nimănui, că nu tu i-ai dat-o, ci Dumnezeu; deci nu i-o poţi reda, în caz că te-ai răzgândit omori creatura lui Dumnezeu, omori pe cel asemenea ţie. Dar nu-l omori pe om numai cu puşca sau cuţitul. Îl poţi omorî cu o vorbă rea, neadevărată. Nu-l încurajezi, când vezi că-şi pierde nădejdea. Sau cu vorba şi fapta ta îi omori idealul. Câţi soţi necinstiţi ucid inimile tovarăşilor lor de viaţă „călcând strâmb“. A dezamăgit pe cel care crezuse în el. Unii fac glume proaste, ce duc la moartea cui îi sunt adresate. Iată atâtea moduri de a omorî, chiar dacă nu curge, sânge. Omoară încrederea, dragostea, bucuria de a trăi, a naşte ura, transformând un om bun în neom. În Noul Testament, Sfântul Apostol şi Evanghelistul Matei (5, 21) ne redă cuvintele Mântuitorului: „Aţi auzit că s-a zis celor mai de demult „să nu ucizi“ iar cine va ucide vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă.“ şi oricine va jigni sau va supăra pe fratele său va fi condamnat „vrednic“ de gheena focului“.

Porunca a VII-a: „Să nu fii desfrânat“. Poruncile decurg unele din altele. Toate se leagă. A nu fi desfrânat înseamnă a pune frâu răutăţilor, greşelilor, spre care este îndemnat de către cel rău. În zilele noastre, desfrâul a luat avânt, a devenit o obişnuinţă. Marii bogătaşi îşi au şi o altă „legătură“ în afara căsniciei. Multora le „alunecă ochii“ de la fiinţele cărora le-a jurat credinţă sfântă. Sfântul Evanghelist Matei ne învaţă că „dacă se uită cu gând necurat la femeia altuia a şi săvârşit păcat, în inima sa. „Câţi nu beau, mănâncă peste măsură! Fumează, se droghează, nu postesc din îngâmfare? Sau fac gesturi urâte, se îmbracă dezgolindu-se, nu-şi pun frâu spre a dovedi decenţă, spre a da exemplul bun! Prin toate acestea ei atrag şi pe alţii în desfrâul lor şi se fac mai vinovaţi, căci duc şi pe alţii în păcat. Cei care rostesc cuvinte de ruşine nu-şi pun frâu gurii. Şi în câte alte feluri devin desfrânaţi!

Porunca a VIII-a: „Să nu furi!“ Să nu-ţi însuşeşti ce-i aparţine altuia! Şi asta, fără voia lor. Mulţi vor fi liniştiţi. „N-am furat nimic niciodată“. Dar şi hoţia are o sferă foarte largă. „A fura“ nu înseamnă numai a deposeda pe cineva de un obiect oarecare. Câţi nu fură soţul sau soţia altuia! Câţi nu împrumută un obiect (carte, bani…) şi nu mai restituie! Câţi nu scriu copiind ce au scris alţii şi le prezintă ca propriile lor idei! (această hoţie se numeşte „plagiat“). Mulţi fură ideile altora, fie scrise, fie desenate (tablouri, proiecte…), fie doar auzite. Chiar copiatul elevilor, a studenţilor sau nedeclararea dreaptă a ceva… este tot hoţie. Dar hoţia – în stil mare – a oamenilor de afaceri! Dar hoţiile la preţuri ale unor negustori! Dar încălcările de haturi, de hotare ale altor ţări! …Ce mare este gama furturilor!

Porunca a IX-a: „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău“. Toţi martorii falşi de la procese calcă această poruncă şi cad în păcat. Dar chiar şi în viaţa obişnuită, când spui minciuni despre un vecin, frate… e mărturie strâmbă. Această poruncă este ca o completare la porunca a treia.

Porunca a X-a: „Să nu doreşti casa aproapelui tău, să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici unul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău“. Este foarte clar. Să nu-ţi însuşeşti nu numai ce aparţine altuia, dar nici să nu doreşti, să nu râvneşti, să nu-l invidiezi că el are şi tu nu. Dacă te gândeşti bine, poate că Dumnezeu ţi-a dat ţie alt marte bun, mai folositor decât are aproapele tău: sănătate, înţelegere în casă, copii buni. Invidia ta te afectează pe tine în primul rând. Te înciudezi, te superi, nu mai ai linişte, îţi înveninezi sufletul şi-ţi distrugi bucuriile. Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ceea ce ţi-a dat. Laudă-L pentru marea Sa bunătate şi mai ales pentru atotputernicia şi înţelepciunea cu care conduce Universul şi roagă-te, cu smerenie, recunoscând în adâncul inimii cât eşti de mic faţă de Creatorul celor văzute şi nevăzut.

Dea Domnul ca aceste îndrumări să aducă ferire de orice greşeală, mulţumire sufletească şi bucuria vieţii veşnice!

Sănătate şi mântuire!
Prof. Laetiţia pr. LEONTE

Anunțuri
Categorii:Educație, Ortodox
 1. 03/07/2011 la 13:15

  multumesc pt explicatia celor zece porunci care a facut ca Soarele virtutilor crestine O.K. SI SUPER O.K. ADICA IERTAREA DUSMANILOR LUI CHRISTOS SI AI NOSTRI ADICA LEGAMANTUL NOULUI TESTAMENT, SA STRALUCEASCA LA PUTEREA LUI MAXIMA,PURUREA DE 3 ORI AMIN. CU STIMA acelasi pacatos crestin ortodox

 2. Codrut M
  09/07/2011 la 14:31

  Io nu-s religios din asta, nu-s fanatic, nu fac abdomene din alea… matanii le zice, nu bat plusuri… cruci… n-am treaba. Dar am picat si eu pe aici si vreau sa atrag atentia:

  „Să nu iei viaţa nimănui, că nu tu i-ai dat-o”.
  In cazul in care o mama isi omoara copilul… mai e pacat ? Ca pana la urma ea i-a dat viata copilului nu dumnezeu (da, cu d mic).

  Sper sa nu imi stergi comentariul, nu-s hater, nu-s ateu, satanist sau eunuc, sunt doar realist, destept si liber !

  • 09/07/2011 la 22:58

   GOD BLESS YOU AND US ALL ,AMIN ! FORMULA MAGICA A RUGACIUNII CRESTINE O.K. SI SUPER O.K. SALVATOARE A IUBIRII PURE :
   DOAMNE AJUTA-MA SA IERT CA SA FIU SI EU IERTAT ,PURUREA DE 3 ORI AMIN.

  • Adela
   04/12/2012 la 16:27

   Ok. Deci mama l-a nascut… Dar cu ajutorul cui ? Si in plus, Dumnezeu a vrut sa se nasca, sa fie sanatos. Caci daca nu dorea, putea sa faca sa piarda sarcina sau lucruri de genul acesta. In concluzie, mai citeste odata , poate cu mai multa atentie ;) ..

  • 22/06/2014 la 11:27

   Vezi cat esti de prost ? Fara voia lui D-zeu nu se naste nici un copil. Fara voia lui nu te nasteai nici tu.

  • Revnic Robert-Nick
   30/06/2014 la 18:18

   Normal că e păcat.Porunca a VI-a spune să nu ucizi.Acest lucru nu se referă doar la persoane,la crima propriu-zisă,se referă şi la avorturi(uciderea copiilor nenăscuţi),la uciderea animalelor fără vreun motiv întemeiat(pentru consum,dacă sunt deosebit de periculoase sau pentru jertfe,cum era în trecut jertfa pentru Dumnezeu),la uciderea fiinţelor de tot felul(omorâm muşte,ţânţari fără un motiv întemeiat,doar aşa..pentru că cine suntem noi…sunt şi ele creaţia lui Dumnezeu) şi chiar la omorârea aproapelui încetul cu încetul(mulţi oameni spun că sunt drepţi,au doară n-au omorât pe nimeni,dar spune un Sfânt Părinte:n-ai omorât pe nimeni,de acord,dar omori în fiecare zi cu vorbe rele,cu ironii,cu batjocură,blesteme,ocări,înjurături şi gânduri şi fapte rele pe aproapele tău.)

  • Meg
   03/12/2014 la 03:20

   Mama a dat nastere copilului dar numai prin Dumnezeu, doar cu voia Lui! Deci mama nu are acest drept nicicum. Copilul vine pe lume numai daca randueste Dumnezeu.

  • Costin Darie
   04/09/2016 la 10:53

   Esti ateu , adica te bazezi doar pe ce vezi nu pe ce simti si crezi doar cu ochi nu cu sufletul

 3. iordav
  31/01/2013 la 12:40

  Pacea gandurilor,vorbelor si faptelor Domnului Iisus Christos,fie cu toti,vesnic intreita si neincetata,Amin ! THE DIVINE PEACE OF JESUS CHRIST THOUGHTS,WORDS AND FACTS BE WITH US FOREVER,NEVER STOPING,AMIN !

  • 31/01/2013 la 12:43

   Pacea gandurilor,vorbelor si faptelor Domnului Iisus Christos,fie cu toti,vesnic intreita si neincetata,Amin ! THE DIVINE PEACE OF JESUS CHRIST THOUGHTS,WORDS AND FACTS BE WITH US FOREVER,NEVER STOPING,AMIN !

 4. 05/02/2013 la 00:57

  daa foarte interesant dar din pacate cam multa minciuna…offf…Daca ati tine cu doctrina Domnului hristos si ati fi sinceri cu adevarat nemintint atata lumea…unde ai mai citit omule ca Luca a facut icoana Mariei? si daca Dumnezeu a zis ca sa nu ne facem nici un chip de nici unde ar fi fie din Cer fie de pe pamant..acestea sant doar imaginatii neadevarate caci nimeni nu stie cum era maria sau Domnul Hristos…doar din imaginatie,om cu barba etc..iar daca lumea mai demult nu avea carte ca sa priceapa ce scriu Scripturile si erau inapoiatti dupa cum se crede pai si acumtot asa de inapoiati santeti sa nu stiti sa cititi si sa vedeti cu ochi vostri???Biblia spune:sa cercetati Scripturile;dar se refera la totata lumea nu numai la popi si preoti ci la cel mai amarat si mai de jos om din societate pt.ca Domnul la acesti oameni a venit nu la cei mari..din contra cei mari preoti carturari invatati etc.acestia au dat ordine sa fie rastignit…
  unde ai citit ca scrie in Biblie ca dumninica e ziua Lui Dumnezeu cand spune clar ca Domnul Iisus in zilele de Sambata:predica in Sinagogi nu duminica etc.

  .Marcu 1:21 Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.(de ce oare ii invata Scripturile si Cuvintele Domnului Sambata in Biserici(Sinagogi)?

  Ioan 19:31
  Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice.(adica sâmbăta nu se putea face nici o lucrare de aceia se grabeau sa dea trupul Domnului jos de pe cruce ca sa nu faca lucrare sâmblta si lea fost ordonat ca sa le zdrobeasca picoarele ca sa moara mai repede ca vinerea seara sai si ingroape ca sa nu ramana trupurile lor pe cruce sambata pt.ca se considera incalcare de sabat(sambata)etc.

  Matei 28:1 După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul.(de ce dupa ce a trecut sambata?pentru ca se odihneau sambata pt.ca era si este ziua Domnului de odihna si de mers la biserica..cand se lumina de ce zi?de ziua intai si va este si tradus inca pus in paranteza ca ziua intai este duminica;si daca ziua intai e duminica pai ziua a 7 ea care este si ultima in care Domnul sa odihnit?offf..tot timpul va dedati la minciuni si fugiti de adevarul Domnului,de ce???

  Faptele apostolilor 13:44
  Iar în sâmbăta următoare, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.(de ce oare sambata se adunau sa asculte predica Domnului?de ce nu duminica cand in Biblie nu reaminteste nici un cuvant despre Duminica..dar apsolut nimic despre duminica..cand de sambata spune cu referire de cel putin 100 ori…offf si multe altele…nu mai zic nimic…doctrina voastra e doctrina voastra nu cea a Domnului Hristos…treaba voastra..voi veti da socoteala offf….Vorba Domnul nostru Iisus Hristos si se potriveste cu ceea ce faceti voi pentru ca voi aveti doctrina pamanteasca doctrina biserici dar nu si a Domnului…iar ceea ce ziceti voi ca credinta te Mantuieste etc…asta so credem noi ca e asa,este pentru cel ce nu stie si nu cunoaste sau nu cunoasteau cei fara carte dinainte,dar in ziua de azi toti au Biblia in case si pot avea si afla adevarul si nu mai ete ca credinta ta te mantuieste si adevarul Domnului temantuieste si credinta adevarata care este El…si vorba Domnuli Hristos era:Matei 23:13
  Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre….offff offfff….de ce oare nu vreti saL vedeti pe Hristos cu adevarat ci numai niste doctrine care nici macar nu sant adevrate..macar de ar fi adevarate as mai zice dar nu au cu Biblia foarte multe in comun…..Pacea Lui Dimnezeu sa fie cu voi Amin…Clau..Crestin ortodox dupa adevrul Scripturi…va iubesc dragi mei..si numi pasa daca vei sterge postarea aceasta pt.ca daca o vei sterge inseamna ca ai sters adevarul Domnului ..care este in Scripatura iar ce am scris eu este din Scriptura nu de la mine si nu ma slavesc pe mine ci pe Tatăl meu care este in Ceruri si care este Dumnezeu…va iubesc

  • 05/02/2013 la 08:16

   sorry,clau asa autodenumit ,,crestin ortodox dupa evanghelie” Adevarat ,Adevarat graiesc voua.toti sectarii sunt scurti la minte,egoisti ,subiectivi adica,se gandesc numai la ei,nu si la mantuirea altora,Amin ! cu stima Aurel !

 5. avram iancu
  05/02/2013 la 13:14

  de unde stii ca tori sectarii sunt egoisti si scurti la minte? te rog sa nu jignesti celelalte denominatiuni. am multi prieteni ortodoxi (chiar daca eu sunt protestant) si ma inteleg fffff bine cu ei. ne stimama, ne apreciem si ne intelegem perfect. te rog sa retractezi, pentru ca in felul asta invrajbesti oamenii domnule iordache aurel

  • 18/02/2013 la 18:11

   toti cei care ii exclud pe Sfinti de la Planul lui Dumnezeu de Mantuire a Lumii sunt niste scurti la Minte,SA LE FIE RUSINE ADICA SA SE POCAIASCA DE ACEST PACAT ,SA SE INDREPTE SI SA FIE VII PRECUM SFINTII PE CARE II EXCLUD,AMIN !

   • Flavius
    31/03/2015 la 02:39

    Daca prin „sfinti” te referi la icoane atunci afla ca gresesti pt ca Dumnezeu a spus sa nu ne facem chip cioplit, nici vreo infatisare( si subliniez nici o infatisare) a lucrurilor care sunt sus in cer (de ex Isus) sau jos pe pamant (de ex apistolii sau mama lu Isus) si sa nu ne inchinam lor sau sa le slujim.
    Icoanele sunt o infatisare a unor persoane la care unii se inchina.
    Iar moastele sunt „chipul cioplit” (cum a fost vitelul de aur la care s-a inchinat poporul Israel) dspre care se vorbeste in cele 10 porunci.
    Nu sunt am dreptul sa judec pe cei care fac acest lucru, fiecare face ceea ce crede ca e pe placul lui Dumnezeu, dar daca aceste lucruri sunt gresite, intr-o zi vor da socoteala in fata lui Dumnezeu. Iar in cazul in care te intrebi ce religie am, sunt adventist de ziua a saptea si ma mandresc cu asta. Iar „sfintii de care tu ai vorbit nu au nici o legatura cu mantuirea. Mantuirea este individuala si nu consta in pupatul unor moaste sau icoane si inchinatul la ele. Mantuirea consta in comprtament, in limbaj, in reltia cu Dumnezeu si in studiul Biblic. Dar multi prefera sa nu cerceteze si sa afle ce este adevarat si ce nu. Nu sunt racist nu am absolut nimic cu persoanele care au alta religie, dar nu suport persoanele carora le place sa primeasca lucrurile pe tava, persoanele cara ce au invatat cand erau mici il considerea adevarat si nu cauta sa vada daca chiar e adevarat.
    ATENTIE! Nu spun ca numai cei care au religia mea sunt mantuiti, nici nu sunt de acord cu asta, oricine poate fi mantuit indiferent de religie, relatia cu Dumnezeu( relatia cu Dumnezeu nu inseamna inchinarea la icoane sau lucruir de genul, ci insemna comunicare in mod indirect pri rugaciuni,Biblie etc.)este cheia.

 6. Robert
  27/04/2013 la 18:47

  Mulţumesc mult.M-a ajutat foarte mult articolul.

 7. rdf
  21/09/2013 la 13:59

  intrebare: e gresit daca crezi si in horoscop sau astrologie in general? adica de ex la horoscop zice sa nu pleci in calatorii intr-o anumita zi si tu nu pleci in ziua aia; de obicei, pe site-urile de astrologie sunt si chestii gen tarot online etc carora nu le dau atentie; nu radei ca uneori se adeveresc chestiile din horoscop; deci..e in regule daca cred si in astrologie, excluzand vrajitoriile, descantecele etc?

  • 15/05/2014 la 17:29

   Roaga-te si nu-ti mai trebuie horoscop in viata ta

  • Revnic Robert-Nick
   17/05/2014 la 13:06

   Gândeşte simplu.Dacă veţi o pisică neagră în faţa ta,înseamnă neapărat că o să ai ghinion?Nu.Palma stângă se spune că aduce bani când te scarpină.Eu trebuia să fiu bogat,dar nu sunt.În plus,Dumnezeu le-a poruncit oamenilor să nu se arunce cu faţa la pământ şi să se închine stelelor.Pe când ei ce fac?Îşi caută viitorul în stele,în loc să trăiască prezentul.Zicea un proverb că de multe ori numărând stelele,uităm de lună.Aşa şi noi,căutând să aflăm ce ne rezervă viitorul,uităm de prezent,uităm de Dumnezeu,uităm chiar şi de cei din jurul nostru,doar,doar să aflăm măcar umpic din viitor.Oricum nu aflăm nimic.Dacă nu se întâmplă ca în horoscop facem analogii şi spunem că se va întâmpla mai încolo.Dacă se întâmplă imediat,uite măi ce bun e horoscopul.Dacă eu îţi spune ţie că vei primi o veste bună(cum se întâmplă deseori la horoscop) şi nu vei primi poate că mă vei urî în cel mai rău caz.Dacă vei primi una,vei veni la mine şi cel mai probabil îmi vei spune că pot citi viitorul,că sunt un profet etc.(cum se întâmplă cu oamenii care se iau după horoscop).Deci roagă-te lui Dumnezeu şi trăieşte după legile lui.După cum zicea Iisus:”Luaţi jugul meu că nu este greu”.De fapt eu cred că vroia să spună,îndepliniţi voia lui Dumnezeu şi viaţa voastră va fi uşoară.

 8. prisaca petru sorin
  20/07/2014 la 00:44

  dragii mei,aceste 10 PORUNCI sunt pentru invatura noastra ca sa nu pacatuim cu vorba.Sa stiti ca si fiul omului adica,domnul nostru iisus hristos a lasat o porunca noua:”Ati mai auzit iaras,ca sa mai zis sa nu jurati pe cuvantul domnului.Oricine jura pe cuvantul lui.Dumnezeu va fi pedepsit!”

 9. Daniel
  12/10/2014 la 22:54

  Unde scrie in Biblie ca duminica este ziua a 7 a?

  • Revnic Robert-Nick
   13/10/2014 la 19:35

   „Dacă deci desăvârşirea ar fi fost prin preoţia Leviţilor (căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoţiei lor), ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, şi să nu se zică după rânduiala lui Aaron?Iar dacă preoţia s-a schimbat urmează numaidecât şi schimbarea Legii.”(Evrei 7,12-13)

   Deci legea s-a schimbat.Ştim că ziua a şaptea în vechiul testament era Sâmbăta,deci Duminica era prima zi a săptămânii.Însă tot Sfânta Scriptură ne spune:

   „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. (Faptele Apostolilor 20:7)”

   Deci apostolii în prima zi frângeau pâinea şi vorbeau mulţimilor până noaptea târziu.Abia a doua zi era pentru plecare la lucrurile sale.
   În plus,noi serbăm duminica ca şi zi de odihnă,deoarece domnul nostru Iisus Hristos a înviat duminica.Iar dacă el a înviat în această zi cu trupul,se cuvine ca şi noi să înviem duhovniceşte,mai ales în această zi.
   Un alt argument este tradiţia şi orânduiala Bisericii,care din prima zi de când s-a înfiinţat creştinismul şi până în zilele noastre se păstrează.

 10. Petru V
  13/10/2014 la 15:55

  1.Cum va permiteti sa adaugati ceva celor 10 Porunci prin niste interpretari care se muleaza cu o cu totul alta credinta (iudaismul vs crestinismul)?
  Daca prin absurd se face referire la scoaterea din casa pacatului stramosesc, atunci de ce se mai practica botezul?
  2.Daca nici profetul Avraam nu intelesese Sf.Treime iar dvs ati inteles-o, atunci va puteti numi mai presus in intelepciune si cunoastere decat un profet al lui Dumnezeu? Sau decat toti profetii lui Dumnezeu veniti inainte de Iisus? Intrucat cu totii se rugau Dumnezeului Tată, nu Sf.Treimi.
  3. Este Dumnezeu imaginabil de mintea umana? NU – El este necorporal, infinit, nevazut, neschimbator. Asadar, poate fi reprezentat ceva infinit? NU
  Va inchinati NUMAI LUI DUMNEZEU? – Da…intrucat crestinismul este o credinta monoteista.
  Daca Da, atunci icoanele nu se justifica. In plus, scrie clar „nici o asemanare a unui lucru din cate sunt in cer” – toti sfintii si proorocii nu sunt in Cer?
  Credinta este in inima si numai astfel poate fi „vazut” Dumnezeu.
  Toti sfintii, proorocii – oamenii sfinti – sunt creatii a lui Dumnezeu. In cel mai bun caz putem urma exemplul lor de viata, dar o icoana cu unul dintre ei nu se justifica daca intradevar va inchinati numai lui Dumnezeu.
  Daca eu as locui in casa dvs si intreaga mea viata ar fi in mainile dvs, ce ati spune daca in camera in care as sta as avea sute de tablouri cu diverse persoane, dar nici unul sa nu fie cu dvs? Iar eu sa va spun ca va aduc multumiri rugandu-ma la imaginea lor?
  Oare nu faceti la fel cand va rugati, nu la material dupa cum ati spus, ci la chipul lor? Vazand ca Dumnezeu nu poate fi reprezentat, iar dvs spuneti ca va rugati numai Lui, dar prin ei?
  Si de ce are nevoie Dumnezeu de intermediari? Are vreun sfant o putere pe care Dumnezeu nu o are? Sau are El nevoie de ajutorul lor? NU. Toata puterea, slava si rugaciunea I se cuvine numai lui Dumnezeu. Orice rugaciune care nu este indreptata catre El este automat un act de asociere a cuiva cu Dumnezeu…
  Asadar, cum este crestinismul o religie monoteista daca:
  – Dumnezeu este Unul, dar in trei persoane – prin faptul ca dvs ati inteles si profetii de demult nu au inteles sunteti mai presus decat acestia – bravo
  – va inchinati unor chipuri (fie direct lor fie ca si unor intermediari) care nu il reprezinta pe Dumnezeu, intrucat El nu poate fi conceput de mintea umana, fiind „un Dumnezeu ascuns” (Isaia 45:15).
  Spuneti-mi cum nu incalca crestinismul primele 2 Porunci?

  • Revnic Robert-Nick
   15/10/2014 la 19:04

   Cea mai mare dovadă că icoanele şi închinarea la sfinţi şi la îngeri nu reprezintă închinare la idoli o constituile miile de mărturii şi minuni care s-au petrecut prin acestea.Sfintele moaşte(pe care doar oamenii sfinţi cu o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu le au) au făcut şi fac şi în zilele noastre multe minuni cu cei care se încred în puterea lor.Iar acest lucru nu se întâmplă doar cu ortodocşii,ci şi cu ceilalţi de alte confesiuni sau necredincioşi,deoarece Dumnezeu este acelaşi pentru toţi.La fel şi icoanele şi închinarea la ele:nu are nevoie Dumnezeu de intermediari,dar prin mijlocirea lor,a sfinţilor reprezentaţi,noi obţinem milostivire de la Dumnezeu,căci mare îndrăzneală au câştigat ei la Dumnezeu.De aceea cinstim noi icoanele şi sfinţii.Iar dacă cineva zice că aceste mărturii sunt false,e absurd.Sunt o mulţime de atei sau persoane de alte religii care s-au îndreptat datorită unor minuni sau întâmplări deosebite făcute de Dumnezeu prin intermediul acestora.Sunt prea multe dovezi ca să negăm adevărul.Nu ai citit cum pedepsea Dumnezeu pe închinătorii la idoli şi cum surpa eresurile cele pieritoare?Ei,dacă închinarea la icoane şi la sfinţi ar fi fost un păcat,cred că nu mai vedeai niciun ortodox în viaţă.Însă după cum spune,Scriptura:Cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie,iar pentru noi este puterea lui Dumnezeu.(I Corinteni 1,18).Şi iarăşi închinarea la cruce…Nimic nu-l sperie pe diavol mai tare decât aceasta:tocmai de aceea ortodoxia cinsteşte crucea,iar sectarii-profeţii mincinoşi de care vorbea Iisus- o dispreţuiesc.Chiar şi în Apocalipsă spune că la sfârşitul veacurilor se va arăta pe cer semnul Fiului Omului-care este Crucea.

   • Petru V
    16/10/2014 la 14:30

    1. Puneti valoare mai mare pe miile de marturii decat pe Marturia lui Dumnezeu (Prima Porunca).
    2. Oare un om greseste daca nu se increde in „puterea lor”, a moastelor, ci doar in Puterea lui Dumnezeu?
    * Ce este o minune daca nu ceva iesit din „comun”? Si ce transforma totul in „comun” daca nu ignoranta? Daca un copac ar creste in cateva secunde inaintea dvs, atunci v-ati uimi si ati spune ca este o minune. Dar cand treceti printr-o padure printre mii de copaci, oare atunci va minunati la fel de mult? Sau sunt ei „doar copaci”?
    * Daca o icoana ar plange, care este facuta din lemnul unui copac, creat de Dumnezeu dar cioplit si pictat de om, atunci v-ati uimi si ati spune ca este o minune (poate ca plange pentru ca va rugati ei). Dar cand ploua din Cer, care este creat de Dumnezeu si neatins de om, oare va uimiti macar la fel de mult? Sau cautati sa fugiti de ploaie? – nu zic sa stati in ploaie, ci sa chibzuiti la ce se intampla.
    * Suntem inconjurati in fiecare moment si la fiecare respiratie, de minuni. Dar totul a devenit „comun” in ochii lumii. De aceea cauta ea minunile in cele facute/lucrate de om, ca sa spuna: „uite ce a lucrat Dumnezeu prin aceasta icoana/aceste moaste”. Dar nici ca ar spune lumea: „In fiecare noapte Dumnezeu imi ia sufletul si in fiecare dimineata mi-l trimite inapoi in corp pentru a merge spre pocainta – ce minune!” sau „Dumnezeu m-a creat pe mine si intregul Univers, din nimic – ce minune!”
    3. Dumnezeu nu are nevoie de intermediari, dar primiti milostivire prin sfinti…detaliati. Cum? Rugandu-va lor ca ei sa roage la Dumnezeu pentru voi? Spuneti ca ii cinstiti pe sfinti. Ei sunt in Ceruri alaturi de Dumnezeu. Credeti ca au nevoie de cinstea dvs? Urmati-le exemplul daca vreti sa ii cinstiti intradevar.
    4. Daca un om ar veni maine si v-ar reda, ca prin minune, vitalitatea din copilarie, oare i-ati multumi lui sau lui Dumnezeu, care a lucrat minunea prin mainile lui? Oare l-ati cinsti pe cel vazut, limitat si muritor? Sau pe Cel Nevazut, Infinit si Datator de Viata?
    5. „Daca inchinarea la icoane si la sfinti ar fi un pacat…nu ai mai vedea nici un ortodox”…daca si-ar primi fiecare pacat pedeapsa pe loc, atunci toata lumea s-ar tangui de durere.
    6. Bine ai zis, „dupa cum zice Scriptura…” – oare este in totalitate ceea ce zice Dumnezeu? Sau este lucrarea carturarilor si a scribilor? Nici nu spun prin cate „revizuiri” a trecut Biblia. Un mic exemplu: numai ieri am vazut 2 Biblii total diferite – in ceea ce priveste cei 3 Oameni de la copacul Mamvri (in aramaica nu exista litere mari, trecem peste asta – se aplica si la „Fiul” scris cu f mare), intr-o versiune se specifica ca „2” dintre oameni au plecat, in alta spune „ei” cu totii au plecat.
    7. Nu ati raspuns la intrebarea de mai sus: daca profetul Avraam nu intelegea Sf.Treime, iar dvs o intelegeti, cum va numiti? Intrucat sunteti mai intelept, nu numai decat un un singur profet, ci decat toti profetii care l-au precedat pe Iisus, caci bici ei nu au inteles Sf.Treime.

   • Revnic Robert-Nick
    16/10/2014 la 19:14

    1.Deci…Eu n-am pus mai mare accent pe mărturii decât pe porunci.Prin acele mărturii şi minuni aflăm clar şi limpede că închinarea la sfinţi şi la icoane nu este păcat.Am mai spus şi o repet:a nega aceste întâmplări este absurd,deoarece s-au strâns prea multe şi chiar şi astăzi există.
    2.Moaştele…puterea lor vine de la Dumnezeu care lucrează prin ele.la fel şi sfinţii şi icoanele:nu au puterea de facere de minuni de la ele însele,ci Dumnezeu lucrează prin ei/ele.Iar prin credinţa şi închinarea la acestea,ne închinăm la Dumnezeu.Iar dacă nu crezi…o repet din nou,s-au întâmplat prea multe ca să nu credem.Însăşi nestricăciunea lor atestă faptul că acele persoane au fost şi sunt slăvite de Dumnezeu.
    Deci dacă Dumnezeu îi cinsteşte aşa de mult,noi ce atitudine ar trebui să luăm?
    3.Păi cinstirea Sfinţilor chiar asta presupune:rugăciunea către ei,dar mai ales urmarea pildei acestora,adică parcurgerea drumului spre desăvârşire.Iar faptul că sfinţii nu au nevoie de cinstirea noastră-o mică parte este adevărată,din moment ce ei sunt în Rai,dar cel mai mult noi avem nevoie de această cinste pe care le-o aducem,spre pocăinţă şi îndreptare.Şi o repet iar:sunt mulţi care s-au vindecat sau s-au întors la credinţă datorită mijlocirii sfinţilor.Nu Dumnezeu are nevoie neapărată de intermediari,ci aceia i-a lăsat îndeosebi pentru noi,ca prin urmarea şi cinstirea lor să ne apropiem de Dumnezeu.
    4.I-aş spune:Mulţumesc!Domnul să te binecuvânteze! Şi aşa am mulţumit la amândoi,îndeplinind îndatoririle şi către Dumnezeu şi către aproapele
    5.În general,închinătorii la idoli şi-au primit pedeapsa întotdeauna:majoritatea au fost nimiciţi,mulţi s-au întors la creştinism-deci Dumnezeu a făcut întodeauna dreptate.Chiar şi astăzi,majoritatea religiilor false(musulmani,budişti etc.) au parte de necazuri(războaie,foamete,cutremure)-deci Dumnezeu nu lasă idolatria nepedepsită.Biserica dăinuie de 2000 de ani încoace u aceleaşi obiceiuri,cu aceeaşi închinare la sfinţi şi la icoane,cu aceleaşi orânduieli.Chiar dacă a trecut prin mai multe perioade grele,Dumnezeu a ţinut-o în picioare,pentru că ortodoxia este credinţa adevărată.(„Şi eu îţi spun ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui” Matei 16,18)
    6. La mine scrie că ei s-au dus,deci toţi 3(e şi logic,de ce ar pleca numai 2 ?!).Şi bine că ai adus aminte de acel episod.Acelor oameni care veneau în numele Domnului,Avraam l-i s-a închinat până la pământ,şi le-a zis lor „Doamne”.Oare nu a fost blasfemie??Păi nu…Şi Sfinţii sunt tot pentru numele Domnului…deci se cuvine să ne închinăm lor.)
    7.Sfinţii deseori mărturiseau că iubirea lui Dumnezeu este infinită şi cu anevoie de înţeles.Pavel se vedea într-o groapă întunecată când căuta adâncul înţelepciunii lui Dumnezeu.A şti despre Sfânta Treime înseamnă a cunoaşte persoanele ei şi poate că sunt trei persoane dar totuşi una,conlucârand împreună-cât despre existenţa acesteia,nu se pune problema :Noul Testament arată în mod clar existenţa acesteia.Însă a înţelege…Chiar noi ortodocşii putem spune doar că ştim,nu neapărat că înţelegem…Pentru că,dacă am înţelege sau am avea credinţa în Sfânta Treime cât un grăunte de muştar precum zice Iisus,altfel ar fi viaţa noastră:”am muta munţii din loc”.Fericiţi sunt cei care au ajuns la stadiul de înţelegere adevărată.Înţelegerea poate fi şi adevărată şi doar la nivel de cunoaştere a Adevărului.

   • 31/03/2015 la 03:24

    Iar daca eu iti aduc o punga cu oase din cimitir si iti spun ca sunt ale sfanului ….. tu o sa ma crezi, si o sa le pupi? Iar daca desenez un chil de om si iti voi spune ca e un sfant si ca icoana e sfintita to o sa crezi? Banuiesc ca nu. inainte sa faci o greseala pe care sa o regreti pt toteauna, gandeste limpede inainte sa faci acea alegere care iti va schimba complet viata.

   • 31/03/2015 la 23:31

    Domnule Flavius, sunt partial deacord cu ceea ce spuneti dumneavoastra, diferenta fiind in problematica chipului cioplit.

    Acolo se refera la chip schimbat / modificat. Sa nu-ti faci chip cioplit inseamna sa nu iti creezi idoli falsi pe care sa-i modifici in asa fel incat sa-ti convina anumitor interese personale sau de grup. Porunca se refera la a incerca sa te desavarsesti intr-un mod pur, curat, fara a apela la artificii necurate.

    Doamne-ajuta!

 11. Petru V
  17/10/2014 la 10:51

  Ca si ultim argument:
  1. Este pacat sa te inchini lui Dumnezeu fara intermediul icoanelor si a moastelor? Daca DA, atunci crestinismul are o mare problema, caci credinta nu mai este in Cel nevazut, ci in icoanele vazute.
  2. Este pacat sa te rogi lui Dumnezeu prin intermediul icoanelor si a moastelor? Daca NU, atunci sa fie cat mai multe icoane, nu?
  3. In orice caz, cele 2 situatii nu pot coexista. Nu poti spune ca te poti inchina lui Dumnezeu atat prin intermediul icoanelor cat si in absenta lor. E ca si cum ai spune: cu sau fara ele este acelasi lucru. Atunci egalezi icoanele cu nimicul. Asadar, ce este pacat? Sa te inchini lui Dumnezeu CU sau FARA icoane?
  4. Biserica dainuie de 2000 de ani, nu si credinta, care este una singura, eterna, neschimbatoare. Astfel, daca dvs va rugati prin icoane si moaste, atunci imaginati-va ca nu ar fi nici un conflict in urmatoarea situatie: presupuneti ca mergeti inapoi in timp pe vremea lui Moise, cand a fost facut taurul de aur. Iar dvs sa spuneti oamenilor: este gresit ce faceti; dar rugati-va acestei icoane pe care v-am adus-o, caci stiu ceea ce nici voi si nici Moise nu stie.
  Oare sa fie crestinismul credinta adevarata din cele 3 credinte abrahamice, pe cand rastalmaceste a doua si prima porunca, iar iudaismul si islamul sa fie cele gresite din moment ce nu au icoane si alte reprezentatii?
  5. Si tot nu ati raspuns la intrebarea referitoare la faptul ca profetul Avraam nu a inteles Sf.Treime precum crestinii…ce face asta din crestini? Ii face sa fie mai presus decat profetii sau nu?

  • Revnic Robert-Nick
   17/10/2014 la 18:16

   „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 14), mărturiseşte: „după cum chipul cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, asemenea să se aşeze şi cinstitele şi sfintele icoane, făcute în culori sau mozaic, sau din alt material potrivit, în Sfintele Biserici ale lui Dumnezeu, pe sfintele vase şi veşminte, pe pereţi şi pe scânduri, în case şi pe drumuri, şi adică icoana Domnului şi Dumnezeului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi cea a Sfintei Preacuratei noastre Stăpâne, de Dumnezeu Născătoare, ale cinstiţilor Îngeri şi ale tuturor sfinţilor şi cuvioşilor bărbaţi. Căci dacă vor fi văzuţi mai des zugrăviţi pe icoane, cu atât mai vii vor fi în faţa respectivilor, care îi privesc, reînviindu-se memoria şi dorul de prototipul lor, le vor săruta şi le vor da închinarea cinstită, dar nu adorarea deplină, care după credinţa noastră se cuvine numai firii dumnezeieşti”

   Aici am pus hotărârea Sântului Sinod,format din cei mai mari preoţi ai acelor timpuri,oameni plin de Har şi de Duh Sfânt după cum aflăm din învăţătura Bisericii,cărţi,paterice,filocalii etc.
   Era o perioadă când,ca şi astăzi,apăreau multe erezii cu privire la închinarea la icoane şi la sfinţi şi cel mai important când Biserica era unită(nu a trecut prin schismă).
   Şi aici se subliniază foarte bine:ele nu sunt peste Dumnezeu,ci se subordonează acestuia,dar se cuvine să fie cinstite.Deci de aici reiese că este păcat să nu le cinstim,dar dacă vei avea nevoie vreodată de ceva de la Dumnezeu şi te vei ruga lui personal şi nu sfinţilor,nu este un păcat atâta timp cât nu ai o atitudine de genul:păi mă rog acum la Dumnezeu că sfinţii cu ce mă pot ajuta?Deci trebuie să ai în faţă ca sprijinitori pe Dumnezeu,în primul rând şi după cum prevede hotârârea,şi pe sfinţi,care sunt după Dumnezeu.Deci nu păcătuieşti dacă te rogi lui Dumnezeu şi nu icoanelor atâta timp cât conştientizezi şi crezi în puterea lui Dumnezeu care lucrează prin icoane,sfinţi,moaşte et.Însă dacă ai vreun gând de erezie din aceea pomenită mai sus,negi puterea lui Dumnezeu,iar acesta da este un păcat.Dacă vrei mai multe explicaţii şi evenimente trecute cu privire la eresurile care dispreţuiau icoanele ai aici un link care e constituit în mare parte din învăţătura Bisericii,a Sfinţilor Părinţi şi a Scripturii:
   http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2013/03/24/icoana-idol-cinstirea-inchinare-icoane-duminica-ortodoxiei-pastorala-sfantului-sinod-sinodiconul-agapie-corbu-taina-liturghiei-unirea-hristos-emilianos-simonopetritul-iustinian-chira-postul-mare-video/

   Biserica dăinuie de 2000 de ani,deoarece apostolii au fost primii care au construit-o,care au aşezat preoţi,episcopi,diaconi;ei au făcut majoritatea orânduielilor care se păstrează până astăzi TOATE ACESTEA povăţuiţi de Duhul Sfânt care s-a pogărât peste ei.Iar Duhul Sfânt de la Tatăl purcede,deci Dumnezeu însuşi a dat aceste porunci.Iar taurul,mai bine zis viţelul de aur(căci aceasta e traducerea corectă) era turnat în aur,iar ei îl venerau ca pe un dumnezeu,dar noi nu cinstim icoanele ca pe nişte dumnezei,căci ele se subordonează Lui.Deci a nu se confunda icoana cu Dumnezeu.

   Iar la Sf.Treime ţi-am răspuns,dar cred că n-ai înţeles.Noi spunem că înţelegem Sf.Treime,deoarece cunoaştem anumite date,alcătuirea ei,poate chiar rolul ei,deci deţinem adevărul…căci multe secte nu-l deţin,ci spun că Sf.Treime nu există,pe când Biblia îi contrazice din start.(„botezaţi-i în numele Tatălui,al Fiului şi al Sfântului Duh”-cea mai limpede atestare existenţială,dacă-i pot spune aşa.A înţelege dincolo de cunoaşterea adevărului este adevărata înţelegere,şi nici chiar atunci,căci nişti prorocii sau Avraam n-au putut înţelege pe deplin,însă într-o anumită măsură,mai mare sau mai mică au înţeles.Deci prin această înţelegere sau cunoaştere a Sf.Treimi nu spunem că suntem mai mari ca cei din Vechiul Testament.E mândrie deja.

 12. Petru V
  17/10/2014 la 11:00

  6. Nu va puneti nadejdea in faptul ca multi sunt cei care cred in icoane si moaste.
  Oare cand a venit potopul, au fost salvati cei multi sau cei putini?

  • Revnic Robert-Nick
   17/10/2014 la 18:28

   Hai să-ţi spun sincer,dacă iei toţi oamenii din lume şi-i întrebi care iubesc pe Dumnezeu,câţi oare ar putea să spună că-l iubeşte pe Dumnezeu aşa cum ni se cere?Deci aşa şi cu moaştele şi icoanele.Dar potopul nu are nicio legătură cu icoanele şi cu moaştele.Potopul a venit din cauza păcatelor,ca şi războaiele,bolile şi dezastrele naturale de astăzi.
   Am spus şi repet,închinarea la moaşte,sfinţi şi icoane nu e păcat.De ce a răspuns Dumnezeu sau sfinţii rugăciunilor atâtor şi atâtor oameni când aceştia s-au închinat la icoane sau sfinţi?Şi nu-mi spune că diavolul a fost,deoarece diavolul nu doreşte binele omului,în nici un caz să-l vindece sau să-l întoarcă la credinţa adevărată.(„Dacă satana scoate pe satana,cum va dăinui împărăţia lui?-vorbele lui Iisus către fariseii care acuzau puterea acestuia ca fiind de la diavolul,cum de altfel fac şi sectarii la puterea şi minunile petrecute prin icoane şi sfinţi sau rugăciune la acestea).
   Nădejdea se pune în Dumnezeu,nu în oameni.”,,Așa vorbește Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima dela Domnul!” (Ieremia 17,5).
   Iar dacă îmi vei spune că şi sfinţii au fost oameni,îţi spun că versetul de mai sus implică încrederea în om + abaterea de la Domnul.Dar sfinţii au fost,sunt şi vor fi în numele acestuia(în adevăr,nu în formalitate…)-Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului spune psalmistul.Deci dacă ne încredem în ei când sunt în viaţă,ascultăm de însuşi Dumnezeu care i-a trimis,deci nu păcătuim,iar dacă ne rugăm lor după moartea lor,dacă întradevăr au fost sfinţi şi sunt lângă Dumnezeu,ei ne vor ajuta pe măsura credinţei noastre şi după voia lui Dumnezeu mai ales.Nici aşa nu păcătuim.

 13. Petru V
  17/10/2014 la 20:57

  Si ce este mai presus pentru dvs? Porunca lui Dumnezeu pentru om sau porunca omului (a preotilor Sfantului Sinod) pentru om?

  Am facut referire la faptul ca Dumnezeu este Etern si Neschimbator. Astfel, asa cum se ruga poporul lui Moise, Avraam, Noe, lui Dumnezeu, in mod similar ar trebui sa se roage orice popor indiferent de timp si spatiu. Dar daca presupunem crestinismul ca fiind credinta adevarata, atunci ce putem spune despre popoarele mentionate? Ca nu au fost bine calauzite? Ca toate au fost in eroare? Ori poate toate acestea isi faceau cruce si nu stim noi…

  Nu ca ar avea mare valoare pentru Biserica si pt dvs, intrucat este un text apocrif, dar voi incheia cu urmatoarele pasaje din Evanghelia lui Barnabas:

  Cap. 95-96
  […] După aceea preotul s-a urcat într-acolo, iar acestuia Iisus i-a vorbit limpede, astfel încât toată lumea să audă: „Este scris în testamentul și legământul Dumnezeului cel Viu că Dumnezeul nostru nu are nici început, nici nu va avea vreodată un sfârșit.”
  Preotul a răspuns: „Așa este scris.”
  Iisus a spus: „Este scris acolo că Dumnezeul nostru prin cuvântul Său a creat toate lucrurile.”
  „Așa este”, a spus preotul.
  Iisus a spus: „Este scris acolo că Dumnezeu este invizibil și ascuns de mintea omului, căci El este imaterial și nealcătuit, fiind fără schimbare.”
  „Cu adevărat, așa este”, a spus preotul.
  Iisus a spus: „Este scris acolo că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, căci Dumnezeul nostru este infinit.”
  „Așa a spus profetul Solomon”, a spus preotul, „o, Iisuse.”
  Iisus a spus: „Este scris acolo că Dumnezeu nu are nici o nevoie, pentru că El nu mănâncă, nu doarme și nu suferă de nici o deficiență.”
  „Așa este”, a spus preotul.
  Iisus a spus: „Este scris acolo că Dumnezeul nostru este pretutindeni și că nu există nici un alt Dumnezeu, iar El răpune și face sănătos și face tot ce crede de cuviință.”
  „Așa este scris”, a răspuns preotul.
  Apoi Iisus a ridicat mâinile și a spus: „Doamne, Dumnezeul nostru, aceasta este credința mea cu care voi veni la a Ta judecată, fiind mărturie împotriva oricăruia care va crede contrariul.”
  Și întocându-și chipul către popor, el a spus: „Pocăiți-vă, căci toate cele pe care preotul le-a spus sunt scrise în cartea lui Moise, legământul lui Dumnezeu făcut pentru totdeauna, iar voi să vă înțelegeți păcatul; căci eu sunt un om vizibil și o bucată de lut care merge pe pământ, muritor precum toți oamenii. Și eu am avut un început și voi avea un sfârșit, și sunt astfel încât eu nu pot crea nici măcar o muscă.”
  După aceea poporul a ridicat glasul plângând, și a zis: „Am păcătuit împotriva Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, ai milă de noi. Și fiecare dintre ei l-a implorat pe Iisus, ca el să se roage pentru siguranța cetății sfinte, pe care Dumnezeul nostru, în furia Lui, să nu facă să fie călcată în picioare de alte neamuri.
  Apoi Iisus, ridicându-și mâinile, s-a rugat pentru cetatea sfântă și pentru poporul lui Dumnezeu, fiecare plângând: „Așa să fie, Amin.”

  Cap. 53
  […] Și după ce a spus aceste lucruri, Iisus şi-a acoperit chipul cu ambele mâini şi a căzut cu fața la pământ. După ce şi-a ridicat privirea, a spus: „Blestemați să fie toţi cei ce îmi vor schimba vorbele şi cei ce vor spune că sunt fiul Lui Dumnezeu.”

  Cap. 221
  […] Și el a mustrat pe mulți dintre cei care au crezut că el a murit și a înviat din nou, spunând: `Mă luați pe mine și pe Dumnezeu drept mincinoși? V-am spus că Dumnezeu mi-a dat să trăiesc până aproape de sfârșitul lumii. Cu adevărat vă spun, că nu eu am murit, ci Iuda trădătorul. Fiți cu băgare de seamă, căci Satana va face trudi din greu pentru a vă înșela. Fiți martorii mei în Israel și în întreaga lume, pentru toate lucrurile pe care le-ați auzit și le-ați văzut.”
  Și după ce a spus acestea, el s-a rugat lui Dumnezeu pentru mântuirea credincioșilor și pentru convertirea păcătoșilor, iar apoi rugăciunea lui s-a încheiat, și el a îmbrățișat-o pe maica lui, zicând: „Pacea fie asupra ta, maica mea. Găsește-ți odihna în Dumnezeu, Cel ce te-a creat pe tine și pe mine.”
  Și după ce a spus aceasta, el s-a întors către ucenicii săi, zicând: „Fie ca harul și mila lui Dumnezeu să fie cu voi.”
  Apoi, în fața ochilor lor, cei patru îngeri l-au ridicat în Rai.

  Cap. 222
  După plecarea lui Iisus ucenicii s-au împrăștiat prin diferitele părți ale Israelului și ale lumii, iar adevărul, urât de Satana, a fost persecutat de falsitate, așa cum este întotdeauna. Pentru că unii oameni, pretinzând a fi ucenici, au predicat că Iisus a murit și nu a înviat din nou. Alții au predicat că a murit într-adevăr, dar a înviat din nou. Alții au predicat, și încă mai predică, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, printre care și Paul a fost înșelat.
  Dar noi – la fel de mult precum am scris – predicăm celor ce se tem de Dumnezeu, ca aceștia să poată fi salvați în ultima zi a Judecății lui Dumnezeu. Amin.

 14. Revnic Robert-Nick
  18/10/2014 la 15:51

  Acei preoţi au fost călăuziţi de Duhul Sfânt,care e o persoană a Sfintei Treimi.Ştim asta pentru că erau sfinţi,iar un om drept şi sfânt îl are întotdeauna pe Dumnezeu în el.Are darul Duhului Sfânt care-l călăuzeşze.Primii oameni care au întemeiat Biserica,care au rânduit preoţi,episcopi şi care au rânduit ale Bisericii au fost apostolii,iar în urma lor preoţii rânduiţi de către aceştia şi de către Dumnezeu.Şi de 2000 de ani încoace,prin succesiunea apostolică are loc această transmitere a harului şi lucrarea cea de-a pururea a preotului.

  Iar Evanghelia lui Barnaba e o erezie totală.La Botezul Domnului au participat toate trei persoane ale Sfintei Treimi:Duhul Sfânt s-a pogorât peste Iisus în chip de porumbel,şi glas s-a auzit din cer:”Iata FIUL MEU cel iubit întru care am binevoit”.
  Iarăşi la schimbarea la faţă: „Acesta este FIUL meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”.Iisus l-a numit de nenumărate ori pe Dumnezeu „Tatăl meu”.Ba chiar pentru această spusă a fost învinuit.Să nu uităm că la auzul acestor cuvinte,arhiereul iudeu de atunci şi-a sfâşiat hainele spunând că este blasfemie pe când Iisus spunea doar adevărul.

  De ce ar spune „Iisus” din evanghelia lui Barnaba blestem asupra celor care-l consideră pe el fiul lui Dumnezeu,când însuşi Dumnezeu îl declară fiu?S-ar contrazice pe Sine Dumnezeu?Iar dacă scrie aşa ceva în Evanghelia lui Barnaba aşa ceva înseamnă că e de la Diavolul.A fost un înşelat la fel ca şi Mahomed,căruia cică i s-a arătat arhanghelul Mihail şi i-ar fi spus toată învăţătura cea bună.E o erezie totală „evanghelia aceasta”.Plus că nici nu se află în cuprinsul Sfintei Scripturi.Iar acestă erezie e suficientă ca să destrame toată „evanghelia” lui Barnaba.

  Şi nu este porunca oamenilor mai mare decât porunca lui Dumnezeu,dar din moment ce porunca preoţilor de atunci şi de-acum este de la Dumnezeu,trebuie s-o ascultăm.Ce le-a spus Iisus apostolilor?Cine nu va asculta de voi,nu va asculta nici de mine.Şi da,Iisus a fost trimis să aducă o lege nouă,pentru că legea veche devenise pentru evrei o formalitate.De aceea şi spune Iisus apostolilor:”Beţi dintru acesta toţi,acesta este sângele meu,al Legii celei noi,care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.”
  Şi iarăşi apostolul Pavel:“Dacă deci desăvârşirea ar fi fost prin preoţia Leviţilor (căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoţiei lor), ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, şi să nu se zică după rânduiala lui Aaron?Iar dacă preoţia s-a schimbat urmează numaidecât şi schimbarea Legii.”(Evrei 7,12-13)

 15. Revnic Robert-Nick
  18/10/2014 la 15:56
 16. Petru V
  18/10/2014 la 23:51

  Facerea17:7
  Voi pune legământul Meu între Mine şi între tine şi urmaşii tăi, din neam în neam, să fie legământ veşnic, aşa că Eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi de după tine.

  Lege noua spuneti? Inseamnă ca vesnicia s-a sfârșit la un moment dat…

  • Revnic Robert-Nick
   19/10/2014 la 11:20

   Dacă tot ai făcut referire la legământ,pune-l integral:
   „Iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare,
   5. Şi nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tată a mulţime de popoare.
   6. Am să te înmulţesc foarte, foarte tare, şi am să ridic din tine popoare, şi regi se vor ridica din tine.
   7. Voi pune legământul Meu între Mine şi între tine şi urmaşii tăi, din neam în neam, să fie legământ veşnic, aşa că Eu voi fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi de după tine.”

   Deci legământul se referă la înmulţirea urmaşilor lui Avraam,nu la Lege.Legea iudaică a fost dată prin Moise,care a trăit cu sute de ani după Avraam.Atunci pe muntele Sinai,a fost dată legea.Până atunci,oamenii au trăit după voia lui Dumnezeu prin tradiţie.Iată de ce şi în Biserica Ortodoxă,Tradiţia este importantă.Chiar şi prima evanghelie a fost scrisă,conform cercetărilor ştiinţifice,în anul 40 d.e.n.Până atunci propovăduirea evangheliei s-a făcut prin viu grai,iar ea s-a transmis de la generaţie la generaţie tot prin viu grai,prin tradiţie.

   Moise a spus următoarele:”Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi.” (Deuteronom 18,15)
   Dumnezeu a spus către apostoli la Schimbarea la faţă a Mântuitorului:” „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”. (Matei 17,5)
   „Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”

   Iar când am spus destrămare,nu m-am referit la schimbarea radicală a legii.Destrămarea aceasta e de fapt o completare a legii,căci Iisus nu a venit să strice legea ci să o plinească.Mai bine spus să o desăvârşească.Şi spune aşa,că cea mai mare lege este să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău,iar a doua la fel ca şi prima să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

   Iar ca să vezi că legea nu a fost stricată,în Biserică se folosesc cam aceleaşi orânduieli:veştimenteel preoţeşti,vasele şi obiectele:cădelniţa,sfeşnicul; altarul,evanghelia care înlocuieşte tablele legii,dar tot aceeaşi semnificaţie o are,crucea Domnului care este în locul toiagului lui Aaron,candelele(lumânările),tămâia etc.Ce nu se mai foloseşte sunt jertfele animaliere,care nu-şi mai au rostul din moment ce multe erau pentru iertarea păcatelor.Iisus S-a jertfit pentru noi,iar jertfa Lui rămâne în veac.Rămâne ca şi noi să ne jertfim păcatele noastre pentru El.

 17. Petru V
  19/10/2014 la 17:52

  Legamantul nu este acelasi daca se folosesc „cam aceleasi” oranduieli. Legământul este veșnic, valabil pentru toate neamurile ce se trag din Avraam, respectiv din cei doi fii ai săi, Isaac și Ismail, din care se trag toți trimișii lui Dumnezeu, inclusiv Moise, David, Solomon și Iisus.
  Acum, spre exemplu, dacă Avraam si urmașii săi, inclusiv Iisus, au fost circumcisi, iar legământul scrie clar ca este vesnic, de ce nu se mai practica în zilele noastre? Va spun de ce: pentru ca din nou porunca omului (a lui Pavel – „Tăierea împrejur nu este nimic; și netăierea împrejur nu este nimic, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. ”—Corinteni 7:19) asupra omului este mai presus decât Porunca lui Dumnezeu asupra omului.
  Scuze peste scuze, explicații peste explicații, interpretări peste interpretari.
  Oare în Facerea 17:7 nu îi vorbește Dumnezeu direct lui Avraam? Nu spune El ca legământul este veșnic? Exista loc de interpretări? Aparent da… Și cine suntem noi ca sa îndoim Legea după spusele unor oameni? Drept credincioși?

  • Revnic Robert-Nick
   19/10/2014 la 20:00

   Eu cred că n-a înţeles ce ţi-am spus mai spus.Citeşte la ce se referă legământul.Legământul se referă la înmulţirea nemăsurată a urmaşilor lui Avraam,nu la Lege.Iar dacă legământulş este veşnic,înseamnă că Dumnezeu nu i-a şters nemaul de pe pământ,ci încă şi azi există oameni care se trag direct din Avraam.
   Legea a fost dată prin Moise mult timp după aceea.
   Şi cea mai vie dovadă că voi sectarii nu sunteţi religia adevărată este istoria,care nu e nici credincioasă,nici atee.E neutră.Relatează exact evenimentele.Iar istoria arată în mod clar,că prima religie după Hristos a fost creştinismul,credinţa sau Legea cea Nouă care a fost adusă de Iisus,care mai întâi a propovăduit El însuşi oamenilor,iar apoi,prin harul Duhului Sfânt,i-a trimis pe apostoli la predicare.Tot istoria spune că apostolul Andrei a adus creştinismul în ţara noastră(dovadă Donariul de la Biertan).După ce a fost marea schismă în 1054,Biserica cea mare,a unicei credinţe care a fost adusă de Hristos,s-a despărţit în două:Biserica Ortodoxă şi Catolică.De aici rezultă că sectele nu-şi au originea în credinţa cea adevărată,ci din răstălmăcirea greşită a Bibiliei.Sectele au fost dintotdeauna,dar cele vechi au fost combătute şi blestemate de către Biserică.Sectele de astăzi au apărut începând din secolul al XIX-lea,ceea ce dovedeşte clar că sectele sunt mincinoase(dacă ar fi fost credinţe adevărate,ar fi fost de când a venit Hristos pe pământ sau cel puţin din timpul apostolilor).Sectarii sunt profeţii mincinoşi care aveau să vină în vremile sfârşitului.
   În plus,tot istoria,care nu poţi spune că minte,dă de pământ cu „Evanghelia” lui Barnaba,dovedindu-i din nou falsitatea.Barnaba nu a fost un apostol a lui Hristos,ci doar un ucenic,care dacă a scris că Iisus nu este fiul lui Dumnezeu,a căzut în erezie.
   Chiar apostolul Pavel ilustrează neputinţa Legii celei vechi de a-l mântui pe om:
   „16.Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta.
   17. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum!
   18. Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă).
   19. Căci, eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu.
   20. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.
   21. Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar.” (Galateni,2,16-21)
   Concluzia:era nevoie de o lege nouă care să o desăvârşească pe cea veche,după cum am mai spus şi altădată.

 18. Petru V
  04/11/2014 la 09:46

  Ca sa vezi eroarea grava in care crezi cu atata tarie:

  Deci Iisus este Dumnezeu întrupat și Fiul lui Dumnezeu în același timp da? (Fiul lui Dumnezeu nu este Tatăl, Tatăl nu este Sfântul Duh, iar Fiul nu este Sfântul Duh; de asemenea, Fiul nu este o parte a lui Dumnezeu Tatăl, pentru că altfel ar fi mai mult decât Un Singur Dumnezeu).
  De asemenea, Iisus imparte aceeasi Natura cu a lui Dumnezeu si este Unul cu Tatăl nu? Deci nu este nici o problema daca inlocuim in Biblie cuvantul `Iisus` cu `Dumnezeu` si citim cateva pasaje, nu? Doar sunt unul si acelasi…

  Nașterea/întruparea lui “DUMNEZEU” (”Dumnezeu” a fost creat din samanta lui David)
  ROMANI 1:3 – “Ea priveste pe Dumnezeu, Domnul nostru, nascut din sămânța lui David, in ce priveste trupul”.

  “Dumnezeu” a fost unul din urmasii lui David:
  FAPTELE APOSTOLILOR 2:30 – “Fiindca David era prooroc, si stia ca Dumnezeu ii fagaduise cu juramint ca va ridica pe unul din urmasii sai pe scaunul lui de domnie.”

  Stramosii lui “Dumnezeu”:
  MATEI 1:1 – “Cartea neamului lui Dumnezeu, fiul lui David, fiul lui Avraam.”

  Sexul lui “Dumnezeu”:
  LUCA 2:21 – “Cind a venit ziua a opta, in care trebuia taiat imprejur pruncul, I-au pus numele ISUS, nume, care fusese spus de inger inainte ca sa fi fost El zamislit in pintece.”

  Cum Maria l-a conceput si l-a nascut pe “Dumnezeu”.
  Apocalipsa 12:2 – Maria l-a conceput pe Dumnezeu ca oricare alta femeie: “S-a implinit vremea cand trebuia sa nasca Maria”

  “Dumnezeu” a supt „tatele” unei femei:
  LUCA 11:27 – “Pe cind spunea Dumnezeu aceste vorbe, o femeie din norod si-a ridicat glasul si a zis: ,,Ferice de pintecele care Te-a purtat, si de titele pe cari le-ai supt!”

  Tara de origine a lui “Dumnezeu”:
  MATEI 2:1 – “Dupa ce s-a nascut Dumnezeu in Betleemul din Iudea, in zilele imparatului Irod”.

  Ocupatia lui “Dumnezeu”:
  MATEI 13:55 – “Nu este acesta timplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda si al lui Simon?
  MARCU 6:3 “Oare nu este El fiul timplarului?”

  “Dumnezeu” manaca si bea:
  MATEI 11:19, LUCA 7:34 – “A venit Dumnezeu mincind si bind, si ei zic: ,Iata un om mincacios si bautor de vin, un prieten al vamesilor si al pacatosilor!”

  “Dumnezeu” se ruga si era un Evreu devotat:
  MARCU 1:35 “A doua zi dimineata, pe cind era inca intunerec de tot, Dumnezeu s-a sculat, a iesit, si s-a dus intriun loc pustiu. Si se ruga acolo.”

  FAMILIA LUI “DUMNEZEU” – “Dumnezeu” era fiul lui Iosif:
  IOAN 1:45“ – Filip a gasit pe Natanael, si i-a zis: ,,Noi am gasit pe Acela, despre care a scris Moise in lege, si proorocii: pe Dumnezeu, fiul lui Iosif.”

  Fratii si verisorii lui “Dumnezeu”:
  MATEI 13:54-56 – A venit in patria Sa, si a inceput sa invete pe oameni in sinagoga; asa ca cei ce-L auzeau, se mirau si ziceau: ,,De unde are El intelepciunea si minunile acestea? Oare nu este El fiul timplarului? Nu este Maria mama Lui? Si Iacov, Iosif, Simon si Iuda, nu sint ei fratii Lui? Si surorile Lui nu sint toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?”

  CRESTEREA LUI “DUMNEZEU” – Dezvoltarea spirituala a lui “Dumnezeu”:
  LUCA 2:40 – “Iar Dumnezeu crestea si se intarea; era plin de intelepciune, si harul lui Dumnezeu (a lui insusi) era peste El.”

  Dezvoltarea mintala, fizica a lui “Dumnezeu”:
  LUCA 2:52 – “Si Dumnezeu crestea in intelepciune, in statura, si era tot mai placut inaintea lui Dumnezeu si inaintea oamenilor.”

  “Dumnezeu” avea 12 ani cand parintii sai l-au luat la Ierusalim:
  LUCA 2:41-42 “Parintii lui Dumnezeu se duceau la Ierusalim in fiecare an, la praznicul Pastelor. Cind a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, dupa obiceiul praznicului.”

  Puterile lui “Dumnezeu”:
  IOAN 5:30 “Eu nu pot face nimic de la Mine insumi: judec dupa cum aud; si judecata Mea este dreapta, pentru ca nu caut sa fac voia Mea, ci voia Tatalui, care M-a trimis.”

  “Dumnezeu” era ignorant in ceea ce priveste “Timpul”:
  MARCU 13:32 – “Cit despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu stie nimeni, nici ingerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatal.”

  “Dumnezeu” era ignorant in ceea ce priveste anotimpurile. Nu avea cunoasterea tuturor lucrurilor.
  MARCU 11:12-13 – “A doua zi, dupa ce au iesit din Betania, Dumnezeu a flaminzit. A zarit de departe un smochin, care avea frunze, si a venit sa vada poate va gasi ceva in el. S-a apropiat de smochin, dar n-a gasit decit frunze, caci nu era inca vremea smochinelor.”

  Ispitele Diavolului asupra lui “Dumnezeu” pentru 40 de zile:
  MARCU 1:12-13 – “Indata Duhul a mânat pe Dumnezeu in pustie, unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo statea impreuna cu fiarele salbatice si-I slujeau ingerii.”
  LUCA 4:13 – “Dupa ce L-a ispitit in toate felurile, diavolul a plecat dela El, pina la o vreme.”

  Dumnezeul adevarat nu poate fi ispitit de catre Diavol:
  IACOV 1:13 – “Nimeni, cind este ispitit, sa nu zica: ,,Sint ispitit de Dumnezeu”. Caci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca sa faca rau, si El insusi nu ispiteste pe nimeni.”

  Numai ce este ne-Dumnezeiesc este ispitit de Diavol:
  IACOV 1:14 – “Ci fiecare este ispitit, cind este atras de pofta lui insusi si momit.”

  Spovedania si pocairea lui “Dumnezeu”: inaintea inceperii preotiei publice:
  MATEI 3:13 – “a venit Dumnezeu la Iordan, la Ioan, ca sa fie botezat de el.”

  “Dumnezeu” s-a trimis pe Sine numai pentru Evrei:
  MATEI 15:24 – “Drept raspuns, El a zis: ,,Eu nu sint trimis decit la oile pierdute ale casei lui Israel.”

  “Dumnezeu” postește și flămânzește:
  MATEI 4:2 – “Acolo a postit (Dumnezeu) patruzeci de zile si patruzeci de nopti; la urma a flămânzit.”
  MATEI 21:18 – “Dimineata, pe cind Se intorcea in cetate, I-a fost foame.”
  MARCU 11:12 – “A doua zi, dupa ce au iesit din Betania, Dumnezeu a flămânzit.”

  “Dumnezeu” este insetat:
  IOAN 19:28 – “Dumnezeu a zis: ,,Mi-e sete.”

  ”Dumnezeu” doarme:
  MATEI 8:24 – “Si El dormea.”
  LUCA 8:23 – “Dumnezeu a adormit.”
  MARCU 4:38 – “Si El dormea la cârma pe capatii.”

  “Dumnezeu” era obosit:
  IOAN 4:6 – “Dumnezeu, ostenit de calatorie, sedea linga fintina.”

  “Dumenzeu” plângea:
  IOAN 11:35 – “Dumnezeu plângea.”

  “Dumnezeu” era trist si avea suflet:
  MATEI 26:37-38 “si a inceput sa se intristeze si sa se mahneasca foarte tare.” “Dumnezeu le-a zis atunci: ,,Sufletul Meu este cuprins de o intristare de moarte;”

  ”Dumnezeu” era inspaimantat:
  MARCU 14:33 – “si a inceput sa Se spăimânte si sa Se mihneasca foarte tare.”

  “Dumnezeu” era slăbit:
  LUCA 22:43 – “Atunci I s’a aratat un inger din cer, ca sa-L intareasca.”

  “DUMNEZEU” era pe fuga si cuprins de panica:
  IOAN 7:1 – “Dupa aceea, Dumnezeu strabatea Galilea; nu voia sa stea in Iudea, pentru ca Iudeii cautau sa-L omoare.”

  “Dumnezeu” mergea cu frica de Evrei:
  IOAN 11:53-54 – ”Din ziua aceea, au hotarit sa-L omoare. De aceea Dumnezeu nu mai umbla pe fata printre Iudei; ci a plecat de acolo in tinutul de linga pustie, intr’o cetate numita Efraim; si a ramas acolo impreuna cu ucenicii Sai.”

  “Dumnezeu” s-a ascuns si a fugit deghizandu-se:
  IOAN 8:59 – ”La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca sa arunce in El. Dar Dumnezeu s-a ascuns, si a iesit din Templu, trecind prin mijlocul lor. Si asa a plecat din Templu.”

  CAPTURAREA LUI “DUMNEZEU” – Un prieten a tradat ascunzatoarea secreta a lui “Dumnezeu”:
  IOAN 18:2 – “Iuda, vinzatorul, stia si el locul acela, pentru ca Dumnezeu de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui. Iuda, deci, a luat ceata ostasilor si pe aprozii trimesi de preotii cei mai de seama si de Farisei, si a venit acolo cu felinare, cu faclii si cu arme.”

  “Dumnezeu” a fost arestat, legat si condus mai departe:
  IOAN 18:12-13 – “Ceata ostasilor, capitanul lor, si aprozii Iudeilor, au prins deci pe Dumnezeu si L-au legat. L-au dus intii la Ana; caci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot in anul acela.”

  “Dumnezeu” a fost umilit:
  LUCA 22:63-64 – “Oamenii care pazeau pe Dumnezeu, il batjocoreau si-l bateau. L-au legat la ochi, il loveau peste fata, si-l intrebau, zicand: “Prooroceste cine Te-a lovit?”
  MATEI 26:67 – “Atunci L-au scuipat in fata, L-au batut cu pumnii, si L-au palmuit”

  “Dumnezeu” a fost lipsit de aparare:
  IOAN 18:22-23 – “La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii, cari stateau acolo, a dat o palma lui Isus, si a zis: ,,Asa raspunzi marelui preot?” Dumnezeu i-a raspuns: ,,Daca am vorbit rau, arata ce am spus rau; dar daca am vorbit bine, de ce ma bati?”

  “Dumnezeu” a fost condamnat la moarte:
  MARCU 14:64 – “Toti l-au osandit sa fie pedepsit cu moartea.”
  MATEI 26:66 – “Ei au raspuns: ,,Este vinovat sa fie pedepsit cu moartea.

  PRESUPUSUL SFARSIT AL LUI “DUMNEZEU” – Un “Dumnezeu” care moare:
  MARCU 15:37 – “Dar Dumnezeu a scos un strigat tare, si Si-a dat duhul.”

  Un “Dumnezeu” care a fost presupus mort si ingropat:
  ROMANI 5:6 – “Dumnezeu, la vremea cuvenita a murit”
  IOAN 19:33 – “au venit la Dumnezeu, si au vazut ca murise”

  Presupusul cadavru al lui “Dumnezeu”:
  MATEI 27:58 – “El (Iosef din Arimathae’a) s-a dus la Pilat, si a cerut trupul lui Dumnezeu. Pilat a poruncit sa i-l dea.”

  Doamne iartă-mă. Cât de orb trebuie să fii oare ca să crezi astfel?

  Toate cele bune…

 19. Petru V
  04/11/2014 la 17:08

  Uita-te la tine insuti si incearca, daca poti, fara sa o iei razna, sa te convingi ca esti format din 3 persoane distincte, dar totusi unul.

  • Revnic Robert-Nick
   05/11/2014 la 16:32

   Nu are rost să mă confrunt cu tine pentru că tot nu poţi înţelege.Se vede că eşti într-o credinţă rătăcită.Ce pot să-ţi spun,să te lumineze Dumnezeu!

   • Petru V
    06/11/2014 la 08:51

    Matei 12:38-40
    „Atunci unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!”
    Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul prorocului Iona.
    Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.”

    Cum era Iona inainte de a fi inghitit de balena? VIU
    Cum a fost Iona in timp ce era in stomacul balenei? VIU
    Cum a iesit Iona din balena? VIU

    Daca Iisus ar fi murit intradevar, atunci se compara cu Lazar, nu cu Iona.

 20. Laurentiu
  13/02/2016 la 20:46

  Deci, care este adevarata zi de odihna? Simbata? De ce? sau Duminica? De ce?

 21. hurdyy
  03/02/2017 la 02:18

  Cel care a scris aceste lucruri cred ca nu ai citit toata biblia…PORUNCA 1 SI 2 E SUPER CLARA , NU EXISTA LA SFANTA MARIE SI PETRU SI CINE O MAI FI NU ICOANE NU CRUCI… CITIT BIBLIA SI VETI INTELEGE

  • 03/02/2017 la 09:57

   Cred ca va referiti indeosebi la ceea ce apare in articol referitor la „chipul cioplit”. Moise a venit cu Tablitele Legii la oamenii care facusera un vitel de aur caruia i se rugau. Acela este momentul biblic pentru care a aparut Porunca cu numarul 2: „Să nu-ţi faci ţie chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus şi din câte sunt pe pământ jos şi din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor şi nici să slujeşti lor“. Adica sa nu te inchini la o imagine deformata dupa cum iti convinte tie a lui Dumnezeu. Sa nu-l modifici in mintea ta de betiv unui Dumnezeu pe care-l desenezi betiv. Sa nu-l modifici in mintea ta de curvar unui Dumnezeu pe care-l modifici tu ca si curvar, ca sa-ti poti ingadui acest pacat. Exemplele pot continua.

   Dar, daca faci o icoana care nu te indeamna sa pacatuiesti, atunci acea icoana nu mai intra la categoria „chipului cioplit”. Cioplit = modificat = schimbat.

   • hurdyy
    03/02/2017 la 23:06

    chip cioplit nu se refera la modificat ci se refera inclusiv la icoane la moaste si la alti „Sfinti” pe care ii aveti.

 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: